Vyskúšaj zadarmo v appke

Informácie pre používateľov

Späť

Identifikačné údaje podniku

O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 259 116, IČ DPH SK2121743437, zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 27882/B, 100% dcérska spoločnosť a člen koncernu O2 Czech Republic a.s.

Rozsah ponúkaných služieb

Spoločnosť O2 Slovakia, s.r.o. poskytuje elektronické komunikačné služby prostredníctvom mobilnej siete, a to prostredníctvom nasledovných frekvencií: 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 3500 MHz. Základný rozsah ponúkaných služieb sú predovšetkým:

Hlasové a Internetové služby poskytujeme prostredníctvom štandardných technológií nezávisle od dostupných frekvenčných pásiem. Zákazníkovi teda poskytujeme, vzhľadom na jeho aktuálnu polohu, čo najoptimálnejšie služby kombináciou jednotlivých frekvenčných pásiem, a to vždy za rovnakých cenových podmienok, pretože sme fér. Nechceme zaťažovať zákazníka zbytočnými detailami o jednotlivých frekvenciách a technológiách.

Bližšie podrobnosti o všetkých službách poskytovaných spoločnosťou O2 Slovakia, s.r.o. pri programe služieb Radosť sú k dispozícii na www.radost.digital.

  • Hlasové služby (verejná telefónna služba) – mobilná sieť
  • Internetové služby – mobilná sieť
  • Iné služby

Štandardné zmluvné podmienky

Štandardné zmluvné podmienky sú obsiahnuté vo Všeobecné podmienky poskytovania verejných elektronických komunikačných služieb prostredníctvom verejnej telefónnej siete spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a podmienky poskytovania platobných služieb pre Radosť (ďalej len „Všeobecné podmienky").

Všeobecné podmienky

Štandardné ceny

Štandardné ceny s informáciami o poskytovaných službách a všetkých cenových položkách služieb, vrátane všetkých druhov užívateľských poplatkov za služby a servisných poplatkov, podrobnosti o uplatňovaných štandardných zľavách, osobitných a cielených systémoch taríf, ktorými sú tarify určené pre zdravotne postihnutých užívateľov, alebo pre užívateľov s osobitnými sociálnymi potrebami, poplatky alebo náklady účastníka súvisiace s koncovými zariadeniami, priame poplatky súvisiace s prenosom čísel alebo iných identifikátorov sú uvedené v Cenníku.

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok, vrátane podrobností o ponúkaných spôsoboch odškodnenia v prípade uznania reklamácie je obsiahnutý vo Všeobecných podmienkach.

Druhy ponúkaných servisných služieb

Aktuálne kontaktné údaje na servisné služby poskytované spoločnosťou O2 Slovakia, s.r.o. pre program služieb Radosť nájdete na stránke venovanej Kontaktom.

Mechanizmy na urovnanie sporov

Mechanizmy na urovnanie sporov sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

Riešenie sporov online:

Platforma pre alternatívne riešene sporov online

Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania

Informácie o zmenách podmienok týkajúcich sa prístupu k službám a aplikáciám alebo ich používania sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

Informácie o postupoch uplatňovaných podnikom, zameraných na meranie a riadenie prevádzky

Informácie o postupoch uplatňovaných podnikom, zameraných na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa naplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb sú uvedené vo Všeobecných podmienkach.

Informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím

Informácie pre účastníkov so zdravotným postihnutím sú uvedené v Cenníku. Detailnejšie informácie o aktivácii služby pre účastníkov so zrakovým postihnutím nájdete na stránke Objednávka s overením pri doručení.

Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb a o opatreniach prijatých na zabezpečenie rovnocenného prístupu k službám pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím

Informácie pre koncových užívateľov o kvalite služieb spoločnosti sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a v príslušnej časti Cenníka pre poskytovanie služby Radosť.

Informácie o opatreniach prijatých na zabezpečenie rovnocenného prístupu k službám pre koncových užívateľov so zdravotným postihnutím sú uvedené v rámci informácií podľa bodu 10.

Informácie o právach súvisiacich s univerzálnou službou, službe prezentácie identifikácie volajúceho a službe zamedzenia prezentácie identifikácie volajúceho

Informácie o službe prezentácie identifikácie volajúceho a o službe zamedzenia prezentácie identifikácie volajúceho podľa § 60 Zákona sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a Cenníku.

Informácie o každej zmene prístupu k službám tiesňového volania alebo informáciám o polohe volajúceho v rámci služby, ktorú si predplatil

K tiesňovým službám môžete na Slovensku ako aj v celej EÚ pristupovať prostredníctvom volania na jednotné európske číslo tiesňového volania 112. Na Slovensku môžeš bezplatne volať aj na národné čísla tiesňového volania (150, 155 a 158) a zasielať SMS na číslo 112. Možnosť zasielanie SMS na číslo 112 sa nevzťahuje na cudzozemských účastníkov využívajúcich služby v mobilnej telefónnej sieti podniku. Taktiež môžeš využívať systém eCall používaný vo vozidlách v celej EÚ, ktorý zabezpečuje automatické bezplatné volanie na tiesňovú linku 112 v prípade vážnej dopravnej nehody. O alternatívnych spôsoboch prístupu k tiesňovým službám prostredníctvom tiesňovej komunikácie, ktorá je povinná v inej krajine EÚ, sa prosím informuj v danom navštívenom štáte. Varovania verejnosti môžeš na Slovensku prijímať prostredníctvom SMS správ, ktoré sa zasielajú na základe písomnej odôvodnenej žiadosti Ministerstva vnútra SR.

Informácie o prístupe k službám tiesňového volania sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a Cenníku.

Informácie o práve účastníka zverejniť svoje údaje v telefónnom zozname

Informácie o práve účastníka podľa § 59 ods. 2 zákona o elektronických komunikáciách sú uvedené v čl. 4.1 Všeobecných podmienkach.

Informácie o postupoch v prípade neplatenia faktúr

Spoločnosť O2 Slovakia používa v prípade neplatenia faktúr primerané a nediskriminačné postupy. Bližšie podrobnosti sú uvedené vo Všeobecných podmienkach a Cenníku.

Blokovanie bez poplatku

Bez poplatku podnik blokuje odchádzajúce volania, SMS alebo služby multimediálnych správ (MMS) na vybrané množiny čísel (množiny (0)900x xxxxxx, (0)97x xxxxxx, (0)98x xxxxxx).

Informácie podľa prílohy č. 2 Všeobecného povolenia č. 1/2014

Názov programu služieb Maximálna prenosová rýchlosť smerom k užívateľovi Maximálna prenosová rýchlosť smerom od užívateľa Výška mesačného dátového limitu Maximálna rýchlosť po prekročení dátového limitu Dostupné prostredníctvom technológií
Nekonečná Radosť na 7 dní zadarmo 10 Mbit/s 10 Mbit/s 100 GB 2 Mbit/s pre prijímanie a 1 Mbit/s pre odosielanie dát GPRS 900 MHz
UMTS 900 MHz a 2100 MHz
LTE 800 MHz, 1800 MHz a 3500 MHz
Malá Radosť 10 Mbit/s 10 Mbit/s 2 GB 0 kbps* GPRS 900 MHz
UMTS 900 MHz a 2100 MHz
LTE 800 MHz, 1800 MHz a 3500 MHz
Veľká Radosť 10 Mbit/s 10 Mbit/s 8 GB 0 kbps* GPRS 900 MHz
UMTS 900 MHz a 2100 MHz
LTE 800 MHz, 1800 MHz a 3500 MHz
Nekonečná Radosť 10 Mbit/s 10 Mbit/s 100 GB 2 Mbit/s pre prijímanie a 1 Mbit/s pre odosielanie dát GPRS 900 MHz
UMTS 900 MHz a 2100 MHz
LTE 800 MHz, 1800 MHz a 3500 MHz
Neobmedzené dáta do konca obdobia po 10-tom navýšení dát 10 Mbit/s 10 Mbit/s 100 GB 2 Mbit/s pre prijímanie a 1 Mbit/s pre odosielanie dát GPRS 900 MHz
UMTS 900 MHz a 2100 MHz
LTE 800 MHz, 1800 MHz a 3500 MHz
Dátová Radosť 10 Mbit/s 10 Mbit/s 100 GB 2 Mbit/s pre prijímanie a 1 Mbit/s pre odosielanie dát GPRS 900 MHz
UMTS 900 MHz a 2100 MHz
LTE 800 MHz, 1800 MHz a 3500 MHz
* Po vyčerpaní objemu voľných dát klesne maximálna prenosová rýchlosť na 0 kbps. Na ďalšie využívanie dát sa Účastníkovi automaticky uplatní spoplatnené navýšenie dát, ak je k dispozícii dostatok prostriedkov. Maximálny počet navýšení je 10 za jedno 30 dňové obdobie, pričom po 10-tom navýšení v rámci toho istého obdobia získa Účastník neobmedzené dáta do konca obdobia.

Informácie o poskytovaní faktúr

Spoločnosť O2 Slovakia poskytuje bez poplatku základnú úroveň rozpísaných faktúr v elektronickej forme alebo bez poplatku v papierovej forme na základe žiadosti a voľby účastníka. Základná úroveň rozpísaných faktúr sa zasiela po dohode s účastníkom na emailovú adresu uvedenú účastníkom alebo inou elektronickou formou, ktorá umožňuje jej prijatie v akomkoľvek elektronickom formáte. Papierová formu základnej úrovne rozpísaných faktúr sa zasiela bezplatne na poštovú adresu uvedenú účastníkom. Základná úroveň rozpísaných faktúr umožní účastníkovi sledovať jeho výdavky a pravidelne overiť výšku podnikom účtovanej sumy za využívanie verejnej siete alebo verejnej služby. Povinnosť poskytovať účastníkovi základnú úroveň rozpísaných faktúr neplatí v prípade predplatených služieb. Základná úroveň rozpísaných faktúr nemusí zahŕňať volania na bezplatné čísla, vrátane tiesňových volaní.

Služby 4G v pásme 3500 MHz

O2 získalo v elektronickej aukcii Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) licenciu na poskytovanie elektronických komunikačných služieb vo frekvenčných pásmach 3,5 GHz a 3,7 GHz. Výhody technológie môžu využívať zákazníci O2, stačí im k tomu koncové zariadenie podporujúce protokol LTE TDD (Long Term Evolution Time Division Duplex) na frekvencii 3,5 GHz alebo 3,7 GHz a SIM karta s podporou 4G LTE.